W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. W naszej Gminie od 1 lipca 2021r. zacznie obowiązywać nowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku. Dzielenie odpadów na frakcje dotyczyć ma wszystkich mieszkańców, a za nieprzestrzeganie prawa przewidziano opłaty sankcyjne, które wynoszą dwukrotność stawki podstawowej.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy dotąd nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów, od dnia 1 lipca 2021r. będą zobowiązani do segregowania odpadów i złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy nieruchomości objętych systemem gminnym: zamieszkałych, mieszanych (tj. nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, gdzie na części niezamieszkałej prowadzona jest działalność gospodarcza lub inna, podczas której wytwarzane są odpady komunalne), od 1 lipca 2021r. także nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).

Ze złożeniem deklaracji nie trzeba jednak czekać do lipca, można ją złożyć już dziś. Nowe przepisy nie dopuszczają bowiem braku selektywnego zbierania odpadów w zamian za podwyższoną opłatę.
Jednolity system segregacji odpadów obowiązujący na terenie naszego kraju zakłada cztery główne frakcje (PAPIER – kolor niebieski, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – kolor żółty, SZKŁO – kolor zielony, BIO – kolor brązowy) + ODPADY ZMIESZANE (pozostałości po segregacji).

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, a więc również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (m.in. przedsiębiorcy, kierujący instytucjami kultury, oświaty, zdrowia, zarządcy cmentarzy). Podmioty te zobowiązane są do posiadania indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy oraz do posiadania dowodów uiszczenia opłat za w/w usługi. Zakres umowy musi być zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielowieś.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na Gminie spoczywa obowiązek kontrolowania umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W razie wątpliwości dotyczących prawidłowej segregacji prosimy o zapoznanie się z materiałami dostępnymi na naszej stronie internetowej www.wielowies.pl bądź na stronie Ministerstwa Klimatu www.naszesmieci.mos.gov.pl.