Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 28.06.2019 r.
Wartość projektu: 349 523,13 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 297 094,66 zł)
Realizatorzy projektu:
Zespół Obsługi Placówek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielowsi, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świbiu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielowsi

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Szkole Podstawowej w Wielowsi, Szkole Podstawowej w Świbiu oraz w Gimnazjum/Szkole Podstawowej w Wielowsi, w obszarze rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych, odpowiedniego zaplanowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli i nauczycielek w/w szkół.

Cen tel zostanie osiągnięty w okresie trwania projektu tj. I 2018-VI 2019 poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, dla uczniów/uczennic odnotowujących niepowodzenia szkolne, organizację zajęć dla uczniów/uczennic wykazujących uzdolnienia,
organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizację dla uczniów/uczennic zajęć doradztwa zawodowego, organizację targów edukacyjny oraz organizację szkoleń zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek w/w szkół.

Planowane efekty projektu to:
•    rozwinięcie dzięki projektowi kompetencji kluczowych u 167 uczniów;
•    doposażenie pracowni w 3 szkołach;
•    doposażenie wszystkich zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Wielowieś w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnych;
•    nabycie nowych kwalifikacji lub kompetencji przez 16 nauczycieli objętych projektem.