W ramach projektu planuje się zrealizować 4 zadania termomodernizacyjne obejmujące:
1 - termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Wielowsi;
2 - termomodernizację budynku sali gimnastycznej Szkoły podstawowej w Świbiu;
3 - termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Wielowsi;
4 - termomodernizację budynku gimnazjum w Wielowsi.
Zakres termomodernizacji poszczególnych budynków został określony w projektach budowlanych na podstawie audytów termomodernizacyjnych budynków.
Położenie Gminy Wielowieś w pobliżu aglomeracji śląskiej, czyste środowisko naturalne, stosunkowo dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, infrastruktura teletechniczna), bogata oferta rekreacyjno-kulturowa predysponują rozwój gminy w kierunku rozwoju mieszkalnictwa rezydencjalnego, turystyki (głównie krótkoterminowej i sentymentalnej) i produkcji czystej żywności. Rozwijanie tych kierunków jest zagrożone głównie przez braki w infrastrukturze ochrony środowiska, drogowej i kulturalnej oraz brak środków finansowych na realizację inwestycji, zubożenie społeczeństwa i idącą za nim emigracją ludzi młodych głównie do krajów zachodnioeuropejskich. Jednym z głównych zagrożeń rozwoju Gminy jest niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę ochrony środowiska i tym samym degradacja środowiska naturalnego, które jest jednym z największych atutów Gminy. Nadmierna emisja zanieczyszczeń do powietrza ma negatywny wpływ na produkcję żywności, która jest jednym z głównych kierunków działalności gospodarczej. Spośród zinwentaryzowanych źródeł emisji największą wielkość emitowanego dwutlenku węgla charakteryzuje sektor budynków mieszkalnych oraz transportu. W zaopatrzeniu w energię cieplną w budynkach mieszkalnych Gminy Wielowieś
przeważający udział mają: węgiel oraz biomasa drzewna. Natomiast znacznie mniejszy udział
bilansu stanowią: gaz ziemny, olej opałowy i energia elektryczna. Gmina Wielowieś posiada duży potencjał dla podjęcia działań podnoszących efektywność energetyczną, zarówno w obszarze wytwarzania, jak i użytkowania energii, jak również w dziedzinie wdrożenia odnawialnych źródeł energii. Podjęcie inicjatyw termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej oraz przez poszczególnych mieszkańców gminy w ich gospodarstwach domowych, wobec dominacji węgla, jako paliwa, może przyczynić się do istotnej poprawy jakości środowiska. Głównym celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym, obniżenie energochłonności gospodarki, a także ograniczenie tzw. „niskiej emisji” w nieruchomościach publicznych a także redukcja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, w tym PM10 i CO2. Realizacja projektu przyczyni się również do obniżenia kosztów funkcjonowania administracji publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego strategii ZIT C2.1.2.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu określonego jako: Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego (PM10).
W ramach projektu planuje się zrealizować 4 zadania termomodernizacyjne obejmujące:
1 - termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Wielowsi, obejmującą w szczególności:
- docieplenie ścian - ocieplenie metodą bezspoinową;
- docieplenie stropu przez ułożenie płyt z wełny mineralnej Ocieplenie stropu przez przyklejenie warstwy płyt z wełny mineralnej i siatką na kleju;
- docieplenie stropodachu nad klatkami schodowymi oraz ocieplenie ściany wewnętrznej do strychu;
- wymiana stolarki okiennej na okna z nawietrzakami o współczynniku U= 1,3 W/m2K;
wymiana stolarki drzwiowej;
- docieplenie stropu nad piwnicą płytami wełny mineralnej.
2 - termomodernizację budynku sali gimnastycznej Szkoły podstawowej w Świbiu, obejmująca w szczególności wymianę starej stolarki okiennej. Okna z płyt poliwęglanowych zastąpione zostaną oknami z pcv. Przeprowadzony również zostanie remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z pracami towarzyszącymi takimi jak:
modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej poprzez zabudowę centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i recyrkulacją powietrza oraz palnikiem gazowym. Do istniejących kanałów dobudowane zostaną  nowe kanały wraz z kratkami wywiewnymi i przepustnicami.
W wyniku modernizacji moc nagrzewnicy gazowej zmniejszy się z ok. 125kW do 32 kW.
Układ nawiewno-wywiewny realizowany będzie poprzez nową centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła przy zastosowaniu wymiennika krzyżowego oraz recyrkulacją.
3 - termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Wielowsi, obejmująca w szczególności docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych i pracami towarzyszącymi. Docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych (grubość płyt styropianowych dla ścian zewnętrznych - 14 cm, natomiast dla ościeży 2 cm) oraz tynków cienkowarstwowych silikatowych. Przy okazji termomodernizacji wystąpią również roboty związane z naprawami, remontami czy wymianą elementów budynku, jak: usunięcie tynków odspojonych i oczyszczenie podłoża pod montaż termoizolacji, uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach zewnętrznych, montaż nowych parametrów z blachy stalowej powlekanej, demontaż i ponowny montaż nowych rur spustowych, demontaż i ponowny montaż nowych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej, usunięcie płyt azbestowych na dachu o zastąpienie ich blachą stalową powlekaną.
4 - termomodernizację budynku gimnazjum w Wielowsi, obejmującą w szczególności:
- docieplenie stropu przy użyciu mat z wełny mineralnej o gr.13 cm;
- wymianę stolarki okiennej zastępując istniejące okna aluminiowe  oknami z pcv o wsp. przenikania ciepła1,3 (W/mxK);
- wymianę stolarki drzwiowej, obecne drzwi zastąpione zostaną drzwiami aluminiowymi o współczynniku 1,7 (W/mxK).

Koszty całkowite projektu: 1 071 674,72 PLN;
Koszty kwalifikowalne projektu: 930 231,64 PLN;
Wartość  przyznanego dofinansowania ze środków UE: 790 696,89 PLN;