Przedmiotem projektu jest demontaż oraz utylizacja materiałów zawierających azbest (płyty  faliste, płyty płaskie oraz gąsiory dachowe), z których wykonane są pokrycia dachowe budynków lub pochodzących z rozbiórki pokryć dachowych i składowanych na terenie nieruchomości właściciela budynku. Przewiduje się unieszkodliwienie ok. 255,25 ton wyrobów azbestowych z 85 posesji, z czego ok. 195,04 ton to wyroby zawierające azbest znajdujące się obecnie na dachach budynków a 60,21 ton to wyroby uprzednio już zdemontowane i obecnie składowane są na posesjach właścicieli odpadów. 83 obiekty to budynki w zabudowie mieszkalnej (ok. 249,87 tony), 1 budynek to opuszczony budynek gospodarczy (2,7 t odpadów) i 1 to budynek ZBGKiM Gminy Wielowieś (miejsce pracy 0,2 tony)
Wybrany w drodze przetargu wykonawca będzie miał obowiązek:
• Sporządzić plan pracy i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy;
• Dokonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie minimum 30 dni przed rozpoczęciem prac, zgłoszenia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac;
• Sporządzić harmonogram prowadzenia robót, który będzie musiał być uzgodniony z właścicielami obiektów objętych projektem oraz z zamawiającym;
• Odebranie materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości musi być udokumentowane kartą przekazania odpadu, wystawioną przez Wykonawcę;
• Dopuszczone będzie składowane wyrobów zawierających azbest zarówno na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, w wydzielonej jego części, na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych, na terenie składowiska podziemnego, nie dopuszcza się przetworzenia i ponownego wykorzystania azbestu;
• Przekazanie do unieszkodliwienia materiałów z demontażu musi zostać udokumentowane kartą przekazania odpadu, wystawioną przez końcowego odbiorcę, to jest podmiot uprawniony do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;
• Po wykonaniu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac;
• Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub prac z nim związanych.
W wyniku realizacji projektu zostanie unieszkodliwione 255,25 tony odpadów zawierających azbest. Zgodnie z Programem usuwania azbestu z terenu Województwa Śląskiego do roku 2032 na terenie Gminy Wielowieś zdiagnozowano 622 tony wyrobów zawierających azbest (w ramach projektu unieszkodliwionych zostanie 41% wyrobów zawierających azbest zdiagnozowany w gminie).

Koszty całkowite projektu: 185918,86 PLN;
Koszty kwalifikowalne projektu: 185918,86 PLN;
Wartość  przyznanego dofinansowania ze środków UE: 158031,03 PLN;