Przedmiotem projektu jest budowa węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej wyposażonego w sanitariat kontenerowy, wiatę przystankową o pojemności min. 30 osób, wiatę na rowery o pojemności ok. 10 miejsc oraz plac manewrowy, miejsca postojowe dla autobusów oczekujących na kurs, miejsca postojowe dla samochodów osobowych. W rejonie projektowanego centrum przesiadkowego przewiduje się rotację ok. 60 autobusów. Przewiduje się doświetlenie terenu z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, usytuowanie w węźle przesiadkowym dynamicznej tablicy informacyjnej przygotowanej do pracy w systemie, oraz kiosku internetowego. Teren węzła przesiadkowego zostanie objęty stałym monitoringiem. W ramach projektu wykonane zostaną przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, deszczowej, energetyczne i teletechniczne.

Od kilku lat prowadzona jest reorganizacja systemu komunikacji pasażerskiej dla mieszkańców gminy Wielowieś umożliwiająca przemieszczanie się tak w kierunku Gliwic i Tarnowskich Gór jak i pomiędzy miejscowościami gminy Wielowieś. Gmina Wielowieś organizuje transport zbiorowy przy pomocy Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach, którego jest członkiem. Obszar działania Związku obejmuje zasadniczą cześć powiatu tarnogórskiego oraz pojedyncze gminy powiatów: będzińskiego i gliwickiego. W skład Związku wchodzi dziewięć gmin: Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Mierzęcice, Ożarowice, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Tworóg, Wielowieś oraz Zbrosławice. Związek organizuje transport zbiorowy na obszarze 720,19 km2, zamieszkałym łącznie przez 126042 mieszkańców (2011 r.). Gmina Wielowieś jest położona w północnej części powiatu gliwickiego, ma powierzchnię 116,59 km2 i gęstość zaludnienia 52 os./km2. W skład gminy wchodzi dwanaście sołectw: Błażejowice, Czarków, Dąbrówka, Gajowice, Kieleczka, Sieroty, Świbie, Radonia, Raduń-Borowiany, Wielowieś, Wiśnicze, Zacharzowice. System transportu zbiorowego opiera się na połączeniach autobusowych organizowanych przez MZKP, mniejszymi autobusami mieszkańcy dowożeni są do miejscowości Wielowieś gdzie się mogą przesiąść do autobusów dowożących ich do Tarnowskich Gór lub Gliwic poprzez Pyskowice. Na obszarze gminy nie funkcjonują pasażerskie przewozy kolejowe i tramwajowe. Przez gminę przebiegają dwie drogi wojewódzkie nr: 901 (Gliwice – Olesno) oraz 907 (Niewiesze – Wygoda). Układ drogowy uzupełniają drogi powiatowe i gminne.

Gmina ma charakter wiejski, jednakże w ostatnich latach obserwuje się gwałtowną zmianę struktury zatrudnienia, coraz mniej mieszkańców gminy pracuje w rolnictwie a coraz większa liczba mieszkańców podejmuje zatrudnienie z zakładach pracy zlokalizowanych w sąsiedniej aglomeracji śląskiej lub rozpoczyna własną działalność gospodarczą. Sąsiedztwo z aglomeracją śląską powoduje z jednej strony migrację mieszkańców za pracą a z drugiej strony w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie terenami przeznaczonymi pod zabudowę jednorodzinną mieszkańców sąsiednich miast. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez MZKP w roku 2012 tylko 415 osób z terenu Gminy Wielowieś w ciągu dnia roboczego korzystało z komunikacji autobusowej. Oznacza to, że większość mieszkańców gminy dojeżdża do szkół i pracy swoimi środkami transportu (głównie samochodami osobowymi) co powoduje zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwiększenie emisji hałasu, zmniejszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększeniem zużycia dróg. Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Wielowieś ma na celu zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów i co za tym idzie spowodować większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego. Cele te zostaną osiągnięte poprzez stworzenie nowoczesnego węzła przesiadkowego, zwiększającego komfort pasażerów, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób starszych o ograniczonej sprawności ruchowej, pozwalającego dojechać do węzła własnym środkiem transportu i bezpieczne pozostawienie go. Węzeł przesiadkowy w Wielowsi wykorzystywany będzie w szczególności do obsługi gminy wiejskiej poprzez skomunikowanie jej z obszarami miejskimi tj. z miastami: Tarnowskie Góry, Pyskowice i Gliwice. Węzeł będzie integrował transport autobusowy z ruchem rowerowym, pieszym oraz indywidualnym ruchem samochodowym, na węźle przesiadać się będą także pasażerowie z lokalnych połączeń autobusowych zbierających pasażerów z poszczególnych miejscowości i przysiółków na terenie gminy, do linii łączących miejscowość Wielowieś z Gliwicami i Tarnowskimi Górami. Węzeł przesiadkowy będzie również wykorzystywany do transportu dzieci do szkoły specjalnej w Pyskowicach.

Projekt obejmuje budowę węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej, wyposażonego w sanitariat kontenerowy, wiatę przystankową o pojemności min. 30 osób, wiatę na rowery o pojemności ok. 10 miejsc oraz plac manewrowy, miejsca postojowe dla autobusów oczekujących na kurs, miejsca postojowe dla samochodów osobowych. W rejonie projektowanego centrum przesiadkowego przewiduje się rotację ok. 60 autobusów. Przewiduje się doświetlenie terenu z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, usytuowaniem tablicy informacyjnej. W ramach projektu zostanie przygotowany słup pod montaż i instalację tablicy informacyjnej przygotowanej do pracy w systemie dynamicznej informacji pasażerskiej, tablica dostosowana będzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym dla osób niedowidzących i niewidomych. Tablica będzie dostarczona przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach Projekt i zostanie podłączona do systemu informatycznego MZKP, który umożliwia wyświetlanie na tablicy wszelkich ważnych informacji dla pasażerów w tym m.in. czas przyjazdów i odjazdów autobusów, czas do odjazdu autobusów, przewidywane opóźnienia itp. Dynamiczna tablica informatyczna umożliwiać będzie również przekazanie ww. informacji w sposób dźwiękowy. Projekt obejmuje dostawę i montaż kiosku internetowego, w którym pasażer będzie mógł m.in. sprawdzić informacje o rozkładzie jazdy różnych środków komunikacji publicznej, miejscach i czasie przesiadek itp. Kiosk internetowy będzie przystosowany również dla osób niedowidzących i niewidomy, będzie również zamontowany w sposób umożliwiający łatwy dostęp do niego i korzystanie przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i przez osoby niskie. W ramach projektu dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów oraz pozostawionych w jego obrębie pojazdów, zostanie zamontowany monitoring węzła przesiadkowego. W ramach projektu wybudowane zostaną przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, deszczowej, energetyczne i teletechniczne.

Koszty całkowite projektu: 839 371,04 PLN;
Koszty kwalifikowalne projektu: 837 138,77 PLN;
Wartość przyznanego dofinansowania ze środków UE: 711 567, 99 PLN;
Poziom dofinansowania (%): 85,00