Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Wielowieś zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej witryny internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny http://www.wielowies.pl

Dane teleadresowe jednostki:

    Adres      44-187 Wielowieś, ul. Główna 1
    Telefony  (32) 237 85 00
    Fax           (32) 233 51 14
    E-mail      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

- dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy w Wielowsi  i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krzysztof Kocot
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 32 237 85 03
Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- Do budynku prowadzi 1 wejście główne od strony ulicy Głównej,
- Osoba niepełnosprawna ruchowo chcąc załatwić sprawę w tut. Urzędzie Gminy może  dostać się do budynku Urzędu poprzez wejście głowne, wejście to dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
- Przy wejściu do budynku Urzędu znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych, wezwający pracownika, który pomoże w załatwieniu sprawy w Urzędzie,
- W budynku Urzędu osoba niepełnosprawna powinna zgłosić się do usytuowanego na parterze Sekretariatu, gdzie przedstawia charakter i rodzaj załatwianej sprawy. Pracownik Sekretariatu wzywa właściwego do jej załatwienia pracownika Urzędu i osoba niepełnosprawna zostaje w pełni i stosownie obsłużona,
- Przyjęto również praktykę, iż na parterze budynku Urzędu załatwiane są nie tylko osoby o ustalonym czy widocznym stopniu niepełnosprawności. Urzędnicy zobowiązani są także do załatwiania w taki sposób ludzi starszych bądź tych, którzy z innych ważnych powodów nie mogą dotrzeć na piętro budynku Urzędu,
- Obok budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
- W budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość korzystania z tłumacza języka migowego online, Urząd Gminy Wielowieś w zakresie komunikacji osób niesłyszących i niedosłyszących obsługuje Europejskie Centrum Obsługi Głuchych
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 

Skróty klawiaturowe
Na stronie można posługiwać się standardowymi skrótami klawiaturowymi przeglądarki.